عکس زیر طراحی ویلایی که بعد از مرحله اسکلت به من واگذار شد .الان در مرحله سفت کاریه.

villa