عکاس: حمید حسینی

مسجد شیخ لطف الله اصفهان / 1390

مسجد امام (شاه)(مهدی)اصفهان

عمارت عالی قاپو

عمارت چهل ستون

سر در مدرسه چهار باغ اصفهان