برنامه زیر نرم افزاری کاربردی برای محاسبه ابعاد سایه بان در ساختمان که توسط مهندس درازگیسو ((مهندسی انرژی های تجدید پذیر))نوشته شده وایشان در اختیار ما قرار داده اند .

 

http://www.4shared.com/file/x2DVJ_KP/__online.htmlابعاد سایبان.xlsx