این عکس ها کار های کوان چو  طراح داخلی معروف دنیا است که هتل های زیادی رو دیزاین کرده.

 

 

 

 

 

 

http://www.kca-int.com