ساختمان مسکونی آقای بابا صادقیان

بلوار ناهارخوران بن بست بجنوردی -   طراح :حمید حسینی